Linkki opinnäytetyöhön: Ammattiteatterin resurssienhallinta : Teknisten resurssien elinkaari & tuottavuus taideyksikössä

Kirjoittaja: Veikko Pulli

Tiivistelmä: Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa suomalaiselle ammattiteatterille työkaluja ja neuvoja oman toimintamallin luomiseksi, jolla kehitetään ja ylläpidetään teknisen tuotantotyöskentelyn
prosessia panostamalla nykyaikaiseen resurssienhallintaan.

Opinnäytetyössä otetaan haastattelututkimuksen avulla katsaus nykytilanteeseen suomalaisessa ammattiteatterikentässä ja lähdetään tämän pohjalta tutkimaan halutun toimintamallin pohjarakennetta.

Lisäksi pohdinnan taustalla ovat omakohtaiset kokemukset teatterin eri työtehtävistä. Esille tulevat työskentelyprosessin eri vaiheet prosessiseurannan kautta ja tarkoituksena on pohtia, miksi seuranta on tärkeää työprosessissa.

Resurssienhallinnan kehittäminen nykyaikaisten tietojärjestelmien avulla painottuu tämän opinnäytetyön runkorakenteeksi. Kun resurssienhallinta on hoidettu asianmukaisesti, luo se itsestään säästöjä niin työaikaan kuin käyttömenoihinkin. Opinnäytetyössä käsitellään teatterin eri tuotanto-osastoittain resurssienhallinnan vaiheita ja näiden kehityskohteita sekä –mahdollisuuksia.

Teollisuuden puolella on jo pitkään huolehdittu tarkasta prosessiseurannasta, jossa pienimmätkin lopputulosta haittaavat seikat ovat kitketty pois. Toimintamallin tarkoituksena ei ole luoda teatteritalosta teollisuuslaitosta, ainoastaan kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, joiden olemassa oloa pystyisi kehittämään tuottavammaksi.