fbpx

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt 4.6.2018

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 4.6.2018

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on AVITA – Audiovisuaalinen toimiala ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • audiovisuaalisen toimialan keskusjärjestönä toimiminen
 • audiovisuaalisen toimialan alueella toimivien jäsenyritysten ja henkilöiden elinkeinotoimintaan ja ammatilliseen osaamiseen liittyvien jäsenkysymysten käsittely
 • audiovisuaalisen toimialan alueella toimivien jäsenyritysten ja henkilöiden elinkeinopoliittinen ja ammatillinen edunvalvonta, ei kuitenkaan työehtosopimustoiminta
 • edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa alaan liittyvää tiedotus-, tutkimus- ja neuvontatoimintaa sekä muuta vastaavaa palvelutoimintaa, tekee esityksiä ja aloitteita sekä järjestää alan koulutustilaisuuksia, järjestää audiovisuaalisen alan näyttelyjä sekä harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa.

Yhdistys ei toiminnallaan tavoittele siihen osallistuville taloudellista voittoa eikä muuta taloudellista ansiota. Yhdistys voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta ja ottaa vastaan lahjoituksia.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä alan oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt toimialan toimintaa.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan eropäätöksen voimaan astumiseen mennessä erääntyneet jäsenmaksut yhdistykselle. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Jäsenmaksun suuruus määräytyy yhtiön tai jos jäsen kuuluu konserniin ja koko konserni harjoittaa AV-liiketoimintaa, konsernin AV-liikevaihdon perusteella.

Jäsenmaksu jaetaan varsinaisina jäseninä oleville konsernin yhtiöille niiden AV-liikevaihtojen suhteessa.

Saadakseen jäsenedut, tulee yhtiön rekisteröityä jäseneksi sekä maksaa jäsenmaksunsa.

Konsernitarkennus: Virallisen konsernin lisäksi yritysrypäs johon kuuluvien yhtiöiden pääomistaja (yli 50 %) on sama, voidaan käsitellä konsernina. Tällöin omistussuhteet tulee ilmoittaa jäsenilmoituksen yhteydessä.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut varsinaiset jäsenet. Hallituksessa voi olla vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään kolmeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa tehtävästään ennen toimikautensa päättymistä, voidaan yhdistyksen kokouksessa valita uusi jäsen eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja voi ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Äänioikeutta voidaan käyttää valtakirja, yksi valtakirja jäsentä kohti. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä.

11. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen jäsenet
 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Liity jäseneksi

AVITA ry:n jäseneksi voivat päästä tahot/organisaatiot sekä henkilöt, jotka toimivat AV-alalla.

Lue jäsenyydestä ja liity

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Tilaamalla AV-alan yleisen uutiskirjeen varmistat ajankohtaisien tietojen saatavuuden!

Tilaa uutiskirje