Linkki opinnäytetyöhön: Teatterin esitystekninen suunnittelu : Helsingin Kaupunginteatterin Arena–näyttämön perusparannus

Kirjoittaja: Valtteri Mastola

Tiivistelmä: Tässä työssä perehdytään esitystekniseen järjestelmäsuunnitteluun sekä järjestelmien rakenteeseen.

Työn tarkoituksena on luoda perusajatus järjestelmän suunnittelusta ja sen työvaiheista sekä antaa työkaluja teatterin esitysteknisten järjestelmien uudistamiseen. Työvaiheiden selkeyttämiseksi käytetään esimerkkitapauksena Helsingin Kaupunginteatterin Arena-näyttämön perusparannusprojektia, jossa tekijä toimi suunnittelijana.

Ensimmäisessä osassa käydään läpi projektin kartoitusta ja sen kokonaiskulkua. Osassa esitetään työvaiheet yksittäin läpi sekä niihin olennaisesti liittyviä lakeja.
Toisessa osassa perehdytään yleisesti kaapelointiin sekä siihen liittyviin ongelmiin ja luokituksiin. Tämän lisäksi käsitellään valo- ja äänijärjestelmien osia. Pääpaino on signaalin reitityksellä ja siirtoprotokollilla. Osion lopussa käsitellään mekaniikkaan liittyvää termistöä sekä kuormituslaskentaa.
Viimeisessä osassa käydään läpi suunnitelmien koonti tarjouspyynnöksi ja siihen liittyvät dokumentit.

Selvitys- ja suunnittelutyössä käytettiin alan ammattilaisten konsultaatiota, alan kirjallisuutta, omaa ammattitaitoa ja työkokemusta. Rakennekuvat sekä mallinnukset on tehty Vector Works ohjelmistolla.
Vaikka työn on tarkoitettu kaikille esitystekniikan parissa työskenteleville, oletuksena on että lukijalla on peruskäsitys esitysteknisistä järjestelmistä.