Linkki opinnäytetyöhön: Esityksien ja yleisötapahtumien tilapäinen pienjänniteverkko

Kirjoittaja: Tuomas Kotovuori
Oppilaitos: Tampereen teknillisen korkeakoulu, sähköenergiatekniikan laitos
Julkaisuajankohta: maaliskuu 2010

Tiivistelmä:
Tässä diplomityössä on tutkittu esityksiä varten rakennettavan väliaikaisen pienjänniteverkon rakennetta ja siihen kytkettyjen laitteiden aiheuttamien kuormituksien sähköisiä ominaisuuksia. Työn tavoitteena oli tuottaa tietoa väliaikaisen pienjänniteverkon oikeanlaisesta ja turvallisesta rakenteesta sekä esitellä esitystekniikan aiheuttaman kuormituksen luomia ilmiöitä ja häiriöitä mittaustulosten perusteella. Työ voidaan jakaa kirjalliseen ja soveltavaan osaan. Työ toteutettiin yhteistyössä Festivaalisähkö Oy:n ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n kanssa.

Työn kirjallisessa osuudessa käsitellään erilaisia väliaikaisen pienjänniteverkon rakenteeseen ja sen parissa työskentelyyn liittyviä säädöksiä ja ohjeistuksia. Suoranaisesti työn aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on olemassa vähän. Erityisesti esitystekniikkaa käsittelevä osa perustuu alan ammattilaisten haastatteluiden pohjalta saatuihin tietoihin sekä oman työhistorian kautta saatuun kokemukseen.

Työn soveltava osuus koostuu yleisötapahtumassa toteutetuista pienjänniteverkon ominaisuuksia ja sen häiriöitä tutkivista mittauksista. Mittauksiin käytettiin sähkönlaatu- ja häiriöanalysaattoreita. Mittauksissa kerätty data siirrettiin tietokoneelle ja tuloksia tutkittiin tarkoitukseen kehitetyillä tietokoneohjelmilla. Lisäksi toteutettiin referenssimittaukset toisessa, tekniikaltaan varsinaista mittauskohdetta vastaavassa konsertissa.

Mittauksissa saadut tulokset mukailivat sähkönlaadusta annettuja suosituksia ja standardeja. Esitystekniikan aiheuttamat häiriöt tulee kuitenkin huomioida tehonsyötön suunnittelussa. Lisäksi verkon suunnittelussa on otettava huomioon nopeasti muuttuva sähkötehon tarve. Jos vastaavanlaiset mittaukset toteutettaisiin uudestaan, tulisi analysaattoreiden asetuksiin kiinnittää tarkempaa huomiota kattavampien tulosten saamiseksi. Aiheeseen liittyviä jatkotutkimuskohteita olisivat esimerkiksi siirrettävillä generaattoreilla syötetyt sähköverkot sekä sähkönlaadun hallintaan tarkoitettujen laitteiden hyödyllisyys pysyvissä esitystekniikan kokoonpanoissa.

Lue opinnäytetyö:
https://webhotel2.tut.fi/units/set/opetus/pdf%20julkiset%20dtyot/Kotovuori_Tuomas_julk.pdf