Linkki opinnäytetyöhön: Kaunis tieto : esitystekniikkavalvojan työstä

Kirjoittaja: Rita Ilola

Tiivistelmä: Esitystilojen rakentamisessa ja peruskorjauksessa on paljon budjetti- ja aikatauluongelmia, eikä lopputulos ole kaikissa tapauksissa järkevä. Suurimmaksi osaksi on kyse sekä suunnittelun että rakentamisen tiedon puutteesta.

Tämä opinnäytetyö perustuu tekijän pitkäaikaiseen kokemukseen taiteellisesta työstä ja esitystekniikan rakentamisen eri osa-alueista. Tekijän yritys, Vai-teatteri ky, on kehittänyt esitystekniikkavalvontaan toimintamallia, joka toisi tietoa rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin ja näin tukisi eri osapuolia. Ajatus on uusi ja toimintaa hallitsee alituinen tuotekehitys.

Esitystilahankkeissa oleellisia osapuolina ovat rakennuttaja, käyttäjät, suunnittelijat ja urakoitsijat. Opinnäytetyössä käydään läpi heidän tärkeimmät vastuut esitystekniikan näkökulmasta. Lisäksi luodaan katsaus esitystilojen työmaiden erityispiireisiin, jotka aiheuttavat ongelmia lähes kaikissa hankkeissa.

Vai-teatterin tekemän valvonnan toimintatavat ovat kehittyneet työmaiden myötä, eikä niitä ole koskaan perin pohjin analysoitu. Kehittymisen ja tiedon eteenpäin siirtämisen takia se on kuitenkin välttämätöntä. Siksi tämän työn tavoitteeksi muotoutui valvonnan purkaminen osiin. Toinen tavoite on tiedon tuottaminen esitystilojen rakentamiseen ensimmäistä kertaa osallistuville.

Työn tuloksena syntyi analyysi esitystekniikkavalvonnan eri osa-alueista ja prosessikaavion myötä visuaalinen kuvaus esitystilan työmaan kulusta. Työn yhtenä tuloksena voi pitää myös Vai-teatterin käyttämien työtapojen löytäminen lean ajattelun keinovalikoimasta ja sitä kautta mahdollisuus niiden jatkokehittämiseen.

Tämän opinnäytetyön taustavaikuttajana on ollut Avita ry.