Linkki opinnäytetyöhön: Tapahtumaturvallisuus – Tietopaketti ja työkalu pienen kokoluokan tapahtumien turvallisuussuunnitteluun

Kirjoittaja: Maaria Raulos
Oppilaitos: Laurea ammattikorkeakoulu – turvallisuusalan koulutusohjelma
Julkaisuajankohta:
lokakuu 2011

Tiivistelmä:
Suomessa järjestetään vuosittain paljon erilaisia pienemmän kokoluokan tapahtumia, konferensseja, kokouksia, asiakastilaisuuksia ja muita tilaisuuksia, joissa tapahtumaturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat valitettavan usein joko riittämättömiä tai jäävät kokonaan huomioimatta. Helsingin poliisilaitoksen lupamenettelyssä käsitellään vuositasolla keskimäärin noin 450 erilaista tapahtumiin liittyvää ilmoitusta tai viranomaisprosessia (Poliisin tilastot 2010), mutta todellisuudessa järjestettävien tapahtumien ja ilmoitusvelvollisuuden täyttävien tapahtumien määrä on huomattavasti suurempi. Lainsäädäntö asettaa tapahtumajärjestäjälle erilaisia velvoitteita ja vastuita, mutta tietoisuuden ja osaamisen puuttuessa velvoitteet jäävät monissa tapahtumissa täyttymättä. Syynä tähän ovat monissa tapauksissa tiedon puute, osaamattomuus ja asennekysymykset.

Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehitystyö, jonka tarkoituksena on ollut laatia tieto- paketti tapahtumaturvallisuudesta sekä tapahtumaturvallisuuden suunnittelua helpottavat tieto- ja työkortit, jotka liitetään pienten ja keskisuurten yritysten, pk-rh:n foorumille osaksi entuudestaan laajaa turvallisuuden työkalusarjaa. Opinnäytetyössä on hyödynnetty kirjallista materiaalia sekä koottu yhteen aihetta käsittelevä ajantasainen lainsäädäntö. Lisäksi tutkimusmenetelminä on käytetty haastatteluja, kyselyä ja havainnointia. Opinnäytetyön tuotos, tieto- ja työkortit, on opinnäytetyöprosessin aikana testikäytetty kansainvälisessä konferenssissa Helsingissä kesäkuussa 2011.

Opinnäytetyö rakentuu yleisestä tapahtumia käsittelevästä osiosta, tapahtumia koskevasta ajantasaisesta lainsäädännöstä, riskienhallintaosiosta, turvallisuus- ja pelastussuunnittelua koskevista osioista sekä vastuita, velvollisuuksia ja vakuuttamista koskevista osioista. Opinnäytetyön alussa on esitelty opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus menetelmineen ja rajauksineen ja lopussa on kirjoitettu itse prosessista ja työkalun pilotoinnista.

Opinnäytetyön tuotoksen, työ- ja tietokortin käytännöllisyydestä on opinnäytetyön julkaisuvaiheessa käyttäjäkokemuksia vain yhdestä tapahtumasta. Tämän takia aihe-alueesta on tarjolla tulevaisuudessakin jatkokäsittelymahdollisuuksia. Useampien käyttäjäkokemuksien jälkeen tieto- ja työkortista löytyy todennäköisesti hyvä pohja jatkokehittämiselle.

Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on ollut turvallisuusnäkökulman nouseminen entistä enemmän esille ja huomioitavaksi asiaksi jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Julia Ruthe- ford Silversin (2008, 17) sanoin ”Hope is not an action plan”.