Linkki opinnäytetyöhön: Info-tv-järjestelmän käyttöönotto

Kirjoittaja: Kimmo Tiainen

Tiivistelmä: Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi valtion erityisoppilaitos Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva – Valteri-koulu Onerva. Työn päätavoitteena oli valita markkinoilla olevista kokonaisvaltaisista info-tv-järjestelmistä toimeksiantoon sopivin. Lisäksi tarkoituksena oli toteuttaa kosketusnäytöllä toimiva interaktiivinen aikajana-sovellus.

Työssä perehdyttiin info-tv-järjestelmien käyttötapoihin, valmistajiin ja erilaisiin toteutustapoihin. Lisäksi työssä vertailtiin eri valmistajien tarjoamia info-tv-järjestelmiä ja valittiin niistä toimeksiantoon parhaiten sopiva. Järjestelmän toteutuksen yhteydessä tehtiin kysely, jossa Onervan henkilökunnalta kysyttiin mielipiteitä info-tv:ssä esitettäviin sisältöihin.

Aikajana-sovellus-osiossa tutustuttiin web-pohjaisiin aikajana-sovelluksiin, vertailtiin olemassa olevia vaihtoehtoja ja valittiin toimeksiantoon sopivin. Vertailtavia osa-alueita olivat käyttöönotto, sisällönhallinta ja käytettävyys.

Työn tuloksena syntyi yleisen tason raportti info-tv-järjestelmän käyttöönotosta ja käyttövalmis info-tv-järjestelmä, sekä toimeksiantoa varten kustomoitu interaktiivinen aikajana-sovellus. Opinnäytetyötä varten asetetut vähimmäistavoitteet saavutettiin. Info-tv-järjestelmien teoriaosuus jäi aiheesta kirjoitetun tiedon vähyyden takia hieman suppeaksi.