Linkki opinnäytetyöhön: ”Tarttettais uus mikseri” : esitystekniset hankinnat kunnallisissa teattereissa ja monitoimitaloissa

Kirjoittaja: Jarkko Tuominen

Tiivistelmä: Julkisia hankintoja Suomessa ohjaa hankintalaki. Kunnat ja valtio tekevät hankintoja vuodessa noin 15 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka tarkoittaa noin 15:tä miljardia euroa vuositasolla. Pääperiaatteina julkisissa hankinnoissa ovat avoimuus, tasapuolisuus, ehdokkaiden ja tarjoajien syrjimätön kohtelu sekä julkisuus. Lain tarkoituksena on siis taata tasapuoliset ja syrjimättömät kilpailuolosuhteet sekä varmistaa verorahojen läpinäkyvä käyttö.

Opinnäytetyön tarkoituksena on opastaa kunnallisten teattereitten ja monitoimitalojen hankinnasta vastaavia henkilöitä suorittamaan hankinta oikein. Ongelmat hankintojen tekemisessä johtuvat usein siitä että hankintalakia ja sen antamia mahdollisuuksia ei tunneta kunnolla. Esittelen opinnäytetyössäni julkisen hankinnan kaikkia puolia nimenomaan esitystekniikan parissa työskentelevän ammattilaisen näkökulmasta.

Teoriaosuuden aluksi esittelen itse hankintalakia. Toisessa osiossa selvitän hankintaprosessin kulun kokonaisuudessaan alkaen hankintastrategian valinnasta, tarjouspyyntöjen kautta tarjousten käsittelyyn ja sitä kautta hankintasopimuksen tekemiseen saakka. Lopuksi kerron oikeusturvakeinoista, jotka liittyvät hankintaprosessiin.