Olli Lehtolan opinnäytetyön (2019) tavoitteena oli tarkastella jalkapallo-otteluiden turvallisuutta Suomessa kirjallisuuskatsauksen, kyselytutkimuksen sekä omakohtaisten kokemusten avulla. Tutkimus rajattiin pääasiassa katsojien turvallisuutta koskevaksi, koska turvallisuus ja turvallisuuden tunne koskettaa eniten juuri heitä.

Lehtola teki opinnäytetyönsä ensisijaisesti toimeksiantajaansa Ilves ry:tä ajatellen, mutta työstä voi olla hyötyä myös muille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita jalkapallo-otteluiden turvallisuudesta. Jalkapallotapahtumista, erityisesti niiden turvallisuuteen liittyen, ei ole juurikaan tehty aikaisempia tutkimuksia, joten opinnäytetyö voi olla hyödyllinen myös tältä kannalta. Opinnäytetyön tutkimusongelma oli, minkälaisia muutoksia jalkapallo-ottelutapahtumissa voitaisiin tehdä turvallisuuden parantamiseksi.

Työ on luonteeltaan tutkielmatyyppinen opinnäytetyö, koska se pohjautuu vahvasti teoriaan ja kirjallisuuskatsaukseen. Tietoperusta rakentui ensisijaisesti olemassa olevaan kirjallisuuteen, lainsäädäntöön, josta tärkeimpinä kokoontumislaki (530/1999) ja pelastuslaki (379/2011) sekä Suomen Palloliiton turvallisuutta koskeviin määräyksiin. Muu tietoperusta pohjautui aikaisempiin tutkimuksiin, Lehtolan omakohtaisiin kokemuksiin sekä tiedonhankintamenetelmillä saatuihin tietoihin. Ajatuksena oli yhdistää teoria ja käytäntö mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla katsojien kokemuksia jalkapallo-otteluiden turvallisuudesta sekä tehdä aineiston ja kirjallisuuskatsauksen perusteella johtopäätöksiä, joilla turvallisuutta otteluissa voitaisiin parantaa. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, johon vastasi yhteensä 408 henkilöä kahden viikon aikana. Kyselyn tulosten analysoimisessa menetelmät olivat teemoittelu ja sisällönanalyysi. Tarkoituksena oli nostaa esille tutkimusongelman ja -kysymysten kannalta oleellisia seikkoja sekä analysoida näitä.

Katsojille suunnatun kyselyn tulosten perusteella ottelut koetaan yleisesti ottaen turvallisiksi ja seurojen työtä turvallisuuden kehittämiseksi pidetään pääosin kiitettävänä. Suurimpina riskeinä otteluissa pidetään epäasiallista käytöstä sekä väkivaltaa ja uhkailua, mutta tulosten perusteella näitäkin ilmenee otteluissa suhteellisen harvoin. Tuloksiin ei kuitenkaan voi suhtautua siten, etteikö turvallisuusongelmia otteluissa olisi ollenkaan tällä hetkellä tai tulevaisuudessa. Turvallisuusongelmista erityisesti järjestyshäiriöitä on esiintynyt etenkin pääkaupunkiseudun paikallisotteluissa ja muuallakin mutta vähäisemmissä määrin. Jalkapallon suosion kasvaessa on odotettavaa, että turvallisuusongelmat tulevat lisääntymään – tämän takia asiaan olisi hyvä varautua jo etukäteen ennaltaehkäisevillä toimilla, joista tärkeimpinä voidaan pitää stadioneiden olosuhteiden kehittämistä ja seurojen sekä kannattajien yhteistyön lisäämistä.

Lue koko opinnäytetyö täällä